به رسم هر ساله صورت گرفت:

دیدار با خانواده شهیدان و خانواده معلم شهید حمیدرضا مرادی.

مادر و برادر شهیدمرادی