شهید اسماعیل گرامی

روحانی شهید مصطفی جهاندیده

شهید جاوید الاثر کاظم عیسی پور

شهید حمیدرضا مرادی

شهید اسماعیل کفایتی

شهید منصور شادمان

شهید مرتضی نوروزی

شهید فرخ رفاهتی

شهید جعفر نوزاد

شهید بهزاد ملکی