دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا

گاه میگوید پدر گاهی پسر گاهی رضا