ما در هشت سال جنگ تحمیلی، حتی یک وجب از خاکمون رو هم از دست ندادیم.
برای این ایستادگی هزینه های گزاف و فراوانی را متحمل شدیم. از بهترین هایمان در جنگ از دست دادیم.
خساراتی که از اون ها به هـــــــــیـچ وجه نمیشه چشم پوشی کرد.
اگر کمی دقت کنیم، متوجه میشویم که همیشه به آنان مدیونیم. این دِین را هیچگونه نمیتوان جبران کرد. هیچگونه.
جز با ادامه دادن راه آنان و پشتیبان ولایت بودن.
شهدا را یاد کنید حتی با ذکر یک صلوات