گفت چه خبر؟

گفتم سلامتی رهبر

شما یادتون نمیاد

اون قدیما بچه بسیجی ها که به هم می رسیدن می گفتن و براشون عادی شده بود!

خدایا شکرت از سلامتی رهبرمون...