کسى که خدا را اطاعت و عبادت کند، خداوند همه چیز را مطیع او گرداند.                                                امام حسن مجتبی (ع)